INTERVJU

En Resa Till Självinsikt och Gemenskap

En Djupdykning i Självhjälpsgruppens Magi

Upptäck Jennifer och Arezoos kraftfulla förändringar genom deras deltagande i en Självhjälpsgrupp. En resa från tvivel till självinsikt – läs mer om hur denna gemenskap har transformerat deras liv!

Click here to read in English

Vad fick er att gå med i en Självhjälpsgrupp?

Jennifer: Innan jag kom till Självhjälpsgruppen kände jag mig konstant pressad att prestera, på något sätt som att jag alltid låg efter och fick kämpa för att komma i kapp med livet för att vara tillräcklig på alla plan. Både personligt, på jobb och i skola. Jag jämförde konstant mitt inre med andras yttre, särskilt på sociala medier och i professionella sammanhang. På något sätt trodde jag verkligen att jag var ensam om att känna oro eller tvivel på mig själv. Det var som om jag alltid skulle var sämre än alla andra på att hantera livet.

Arezoo: Jag har varit alltid fascinerad av att ha djupa och nära samtal som ett sätt att utforska mig själv och få reda på hur den mänskliga varelsen i stort fungerar. Här på Solkatten har jag fått den stora möjligheten att möta människor som jag inte hade haft chansen att träffa någon annanstans. Det kändes som att komma ut ur min lilla bubbla och låta mig bli inspirerad av andras livsberättelser samtidigt som igenkänningen var riktigt stor. Det hjälpte mig att känna mig trygg i min egen varelse och först då har jag kunnat bidra till att skapa trygghet i världen.

Vilka specifika förändringar har ni märkt i er själva sedan ni började delta i Självhjälpsgrupper?

Jennifer: En stor förändring för mig har varit att jag vågar vara mig själv fullt ut i medveten närvaro med andra. Gruppen har gett mig en verklig erfarenhet av att våga uttrycka mig själv i alla delar av livet och tillsammans med andra. Jag känner mig inte längre ensam utan vet att vi är många som kämpar med att få livspusslet att gå ihop och känna att vi är tillräckliga som partners, vänner, kollegor, familjemedlemmar och ja, människor. Jag skulle vilja likna Självhjälpsgruppen med meditation. Om meditation hjälper sinnet att slappna av och fokusera, så är en del av nyttan med Självhjälpsgruppen en praktisk övning i att uttrycka mig och connecta med andra och våga släppa på min rädsla för att inte bli accepterad som jag är. En annan stor förändring är att jag äntligen kan låta andra människor ta ansvar för sina egna liv och inte oroa mig lika mycket för andra. Jag kan numera visa empati utan att bära med mig andras känslor och problem, vilket tyngde mig väldigt mycket förr.

Arezoo: För mig har det handlat mycket om att koppla till mitt autentiska jag och uttrycka mig själv ocensurerat, utan rädsla eller oro. Det hjälpte mig att välkomna alla mina känslor, inklusive de mest obehagliga och utmanande. Jag känner mig som en ansvarsfull agent i skapandet av mitt liv och gör det nu med ännu mer tillgång till min egenmakt. Samtidigt ser jag alla andra människor som lika mycket ansvarsfulla med egenmakt, vilket har fått mig att inse att jag inte behöver ta ansvar för alla andras känslor. Solkattens grupper hjälpte mig att utforska mig själv på en annan nivå, koppla mig till mina värderingar och min mission i livet och återuppbygga mitt liv i linje med det.

Ni nämnde båda ”Rundan” där ni delar era tankar och känslor. Kan ni berätta mer om hur det har påverkat er och er interaktion med gruppen?

Jennifer: För mig har Rundan varit avgörande. Tidigare jämförde jag mig konstant med andra och undvek mina egna känslor. Nu har jag lärt mig att hantera och rymma mina egna och andras känslor. Det är fantastiskt att känna att jag inte är ensam i mina upplevelser. Genom Rundan har jag verkligen fått praktisera och lära mig att medvetet lyssna och inte distraherat tänka på något annat eller vad jag ska säga sen. Det är någonting magiskt som händer när vi får prata i full medveten närvaro tillsammans med en grupp andra människor som accepterar oss. Jag har upplevt en helt ny typ av klarhet, trygghet och ro i gruppen som jag inte känner igen från någon annan stans. När jag delar i gruppen blir det lite som att jag pratar till mig själv, men eftersom de andra är där så är det som att jag plötsligt hör vad jag säger istället för att bara tänka det i mitt eget huvud. Efter att ha praktiserat Rundan insåg jag hur annorlunda den är från att prata med exempelvis vänner så som vi gör i vardagen. När vi pratar med varandra som vanligt så pågår det så mycket tankar samtidigt om vad jag ska säga härnäst, vad den andre tycker om det jag säger och vad den ska säga härnäst och så. I Rundan försvinner allt det där och jag får ro att fullkomligt lyssna till den som pratar, oavsett om det är jag själv eller någon annan som delar från sitt hjärta.

Arezoo: Rundan har verkligen lärt mig att lyssna på riktigt. Det är tydligt för mig nu att det mest värdefulla jag kan göra är att lyssna och verkligen ta in vad andra delar medan jag sätter mig i deras skor med stor beundran. Det är en riktigt viktig lärdom som jag bär med mig för resten av mitt liv och som har haft en betydande påverkan på mitt sätt att vara i världen, och såklart i alla mina relationer. Det har skapat i mig en ännu djupare förståelse, respekt och kärlek för alla medmänniskor.

Slutligen, vad skulle ni säga till andra som funderar på att ansluta sig till en Självhjälpsgrupp?

Jennifer: Jag skulle säga att det är en av de mest givande sakerna jag någonsin har gjort. Att sitta i gruppen är en av höjdpunkterna av min vecka. Att få dela tillsammans med andra och framför allt lyssna till människor som delar från sitt absoluta innersta känns som en väldigt stor gåva, det är ovärderligt. Självhjälpsgruppen har gett mig frihet att våga vara mig själv precis som jag är och kraften att stå emot många av de orimliga förväntningarna från samhället. Istället för att fly undan min upplevda otillräcklighet kan jag känna mig trygg och accepterad. Så jag skulle säga prova!

Arezoo: Jag tror helhjärtat på magin som händer när vi människor vågar möta varandra i all vår sårbarhet med alla våra rädslor och drömmar. Det är en plats där jag kunde växa som individ och skapa verkliga, meningsfulla relationer med andra människor. Det har verkligen förändrat mitt liv på djupet.

Boka din plats nuSe alla Gruppstarter
INTERVIEW

A Journey to Self-Discovery and Connection

A Deep Dive into the Magic of Self-Help Groups

Explore the powerful transformations of Jennifer and Arezoo through their participation in a Selfhelpgroup. A journey from doubt to self-awareness – dive into how this community has transformed their lives!

What led you to join a Self-Help Group?

Jennifer: Before joining the Support Group, I constantly felt pressured to perform and, in a way, as if I was always lagging behind, struggling to catch up with life and to be sufficient in all aspects of my life. Both personally and at work and in school. I consistently compared my inner self to others’ external representations, especially on social media and in professional settings. Somehow, I truly believed that I was alone in feeling anxiety or full of self-doubt. It was as if I would always be inferior to everyone else in handling life.

Arezoo: I have always been fascinated by having deep and intimate conversations as a way to explore myself and understand how the human being works in general. Here at Solkatten, I’ve had the great opportunity to meet people I wouldn’t have had the chance to encounter anywhere else. It felt like stepping out of my little bubble and allowing myself to be inspired by others’ life stories, all while experiencing a significant sense of recognition. It helped me feel secure in my own existence and where I could contribute to creating security in the world.

What specific changes have you noticed in yourselves since you started participating in Self-Help groups?

Jennifer: A significant change for me has been the courage to be fully myself in conscious presence with others. The group has provided me with a real experience of daring to express myself in all aspects of life and together with others. I no longer feel alone but know that many of us struggle to piece together life’s puzzle and feel like we are enough as partners, friends, colleagues, family members, and, well, as humans. I would liken the Self-help group to meditation. If meditation helps the mind relax and focus, a part of the Self-help Group is practical training in expressing myself, connecting with others, and daring to let go of my fear of not being accepted as I am. Another significant change is that I can finally let other people take responsibility for their own lives, not worrying as much about others. I can show and feel empathy without carrying others’ emotions and problems, which used to weigh me down tremendously.

Arezoo: For me, it has been much about connecting with my authentic self and expressing myself uncensored without fear or worry. It helped me welcome all my emotions, including the most unpleasant and challenging ones. I feel like a responsible agent in creating my life and doing so with even more access to my empowerment. At the same time, I see all other people as equally responsible with empowerment, which made me realize that I don’t need to take responsibility for everyone else’s feelings. Solkatten helped me explore myself on another level, connect with my values and mission in life, and rebuild my life in line with that.

You both mentioned ”Rundan” where you share your thoughts and feelings. Can you tell more about how it has affected you and your interaction with the group?

Jennifer: For me, the Round has been crucial. Previously, I constantly compared myself to others and avoided my own feelings. Now, I’ve learned to handle and embrace both my own and others’ emotions. It’s amazing to feel that I’m not alone in my experiences. Through the Round, I’ve truly practiced and learned to consciously listen without distracted thoughts about something else or what to say next. There’s something magical that happens when we get to talk in full conscious presence together with a group of people who accept us. I’ve experienced an entirely new type of clarity, security, and tranquility in the group that I don’t recognize from anywhere else. When I share in the group, it’s a bit like talking to myself, but since the others are there, it’s as if I suddenly understand what I’m saying instead of just thinking in my own head. After practicing the Round, I realized how different it is from talking with friends in our everyday lives. When we talk to each other normally, so many thoughts are happening simultaneously about what I should say next, what the other thinks about what I’m saying, and what they should say next, and so on. In the Round, all of that disappears, and I get the peace to fully listen to the person speaking, whether it’s myself or someone else sharing from their heart.

Arezoo: Rundan has truly taught me to listen for real. It’s clear to me now that the most valuable thing I can do is to listen and truly absorb what others share while putting myself in their shoes with great admiration. It’s a really important lesson that I carry with me for the rest of my life and has had a significant impact on my way of being in the world and, of course, all my relationships. It has created an even deeper understanding, respect, and love for all fellow human beings.

Finally, what would you say to others considering joining a Self-Help Group?

Jennifer: I would say that it’s one of the most rewarding things I’ve ever done. Sitting in the group is one of the highlights of my week. To share with others, especially to listen to people sharing from their absolute core, feels like a tremendous gift – it’s priceless. The Self-help Group has given me the freedom to dare to be myself just as I am and the strength to resist many of society’s unreasonable expectations. Instead of running away from my perceived inadequacy, I can feel secure and accepted. So, I would say, give it a try!

Arezoo: I wholeheartedly believe in the magic that happens when we, as humans, dare to meet each other in all our vulnerability with all our fears and dreams. It’s a place where I could grow as an individual and create genuine, meaningful relationships with other people. It has truly changed my life profoundly.

Reserve you spot nowSee all Grupp starts